Huisregels ’t Patronaat 2023

Hoewel we er eigenlijk van uitgaan dat iedereen die naar
’t Patronaat komt zich zal houden aan de “normale” waarden en normen hebben we toch gemeend enkele huisregels op te moeten stellen. Je vindt ze hieronder

Let op: regels gelden niet alleen binnen ’t Patronaat, maar ook buiten in de directe omgeving aangezien wij hier door de politie ook verantwoordelijk voor kunnen worden gesteld. We willen je er tevens op wijzen dat overtreding van onderstaande regels gevolgen kan hebben voor onze vergunning. Daarmee benadeel je niet alleen jezelf, maar ook ’t Patronaat, de vrijwilligers en de andere gasten.

‘t Patronaat heeft een brede maatschappelijke functie. Het bestuur streeft ernaar om alle medewerkers, vrijwilligers, gebruikers van ruimten en bezoekers zich welkom en veilig te laten voelen. Eén of meerdere perso(o)n(en), die naar de mening van het bestuur of namens het bestuur optredende personen door persoonlijke, politieke en/of religieuze uitlatingen of gedragingen anderen beledigen en/of bedreigen, kan/kunnen door of namens het bestuur de toegang tot het buurtcentrum worden ontzegd.
Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan jongeren tot 18 jaar. Bezoekers dienen zich desgevraagd te legitimeren. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank of andere middelen wordt de toegang geweigerd. Reeds aanwezige gasten die teveel hebben gedronken, zulks uitsluitend ter beoordeling van het barpersoneel, zullen worden verzocht af te rekenen en te vertrekken indien zij zich hinderlijk gedragen. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische dranken in het buurtcentrum te gebruiken.
Roken is niet toegestaan in ’t Patronaat. Dit geldt eveneens voor de E-sigaret. Het is evenmin toegestaan hard- of softdrugs in ’t Patronaat te gebruiken, te verhandelen of bij zich te hebben.
Ongewenste intimiteit, racisme en discriminatie worden niet getolereerd. Ook andere uitingen als bedreigingen, mishandeling of welke vorm van agressie dan ook zijn verboden. Bij hinderlijk of aanstootgevend gedrag volgt verwijdering. In voorkomende gevallen kan aangifte worden gedaan bij de bevoegde instanties.
Het is niet toegestaan in ’t Patronaat wapens op zak te hebben. Ook een zakmes wordt als wapen gezien. Bij overtreding wordt de politie gewaarschuwd.
Behoudens hulphonden zijn huisdieren niet toegestaan.
Alle consumpties dienen bij vertrek te worden betaald. Het is niet toegestaan zelf etenswaren of dranken mee te brengen.
Je hebt alleen toegang tot de zaal /zalen die gehuurd is/zijn. De keuken en personeelsruimtes mogen niet betreden worden, gasten mogen zich in geen geval achter de bar bevinden. Indien voor het gebruik van de gehuurde ruimte inventaris, zoals tafels en stoelen, dienen te worden verplaatst, is dit uitsluitend toegestaan na voorafgaand overleg met de beheerder of met het bestuur van ’t Patronaat. De verplaatsing dient door de gebruikers zelf te worden uitgevoerd. Bij het verlaten van de zaal dient alles weer in de oorspronkelijke toestand te worden teruggebracht en de zaal schoon en net achtergelaten te worden. De hoofdingang alsmede alle nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te zijn van obstakels. Deze huisregels maken deel uit van de overeenkomst die een gebruiker met ’t Patronaat aangaat.
Het is mogelijk om een zaalreservering in ’t Patronaat kosteloos te annuleren tot 7 dagen voor de gereserveerde datum. Daarna wordt de volledige prijs voor de zaalhuur in rekening gebracht.
Het is niet toegestaan om eigendomen van ’t Patronaat mee naar buiten te nemen. Dat geldt ook voor glazen en flesjes. Het is evenmin toegestaan om stoelen, tafels e.d. naar buiten te verplaatsen.
Betreden van ’t Patronaat is altijd op eigen risico, evenals het ophangen/ergens plaatsen van je eigendommen. ’t Patronaat kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen, diefstal of kwijtraken van de eigendommen van bezoekers. Schade aan of diefstal van eigendommen of bij ’t Patronaat in gebruik zijnde goederen wordt verhaald op de veroorzaker(s). Boetes die aan ’t Patronaat worden opgelegd wegens (een) overtreding(en) door gebruikers of bezoekers zullen op de overtreder worden verhaald.
Bij overtreding van de huis-en gedragsregels, mag je door een medewerker meteen worden verwijderd. Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld. In alle gevallen beslist het barpersoneel wat een overtreding is en hoe ermee wordt omgegaan.
Bij calamiteiten dienen de instructies van of namens het bestuur strikt te worden opgevolgd.
’t Patronaat kent verhuur volgens dagdelen. ‘s ochtends van 9.00 – 12.00 uur, ‘s middags van 13.00-17.00 uur en ‘s avonds van 19.00 – 24.00 uur. Afspraken buiten deze tijden kunnen uitsluitend gemaakt worden met de beheerder.
Heb je klachten, van welke aard dan ook, meld ze dan onmiddellijk aan een medewerker van ’t Patronaat, samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing.
't Patronaat Copyright 2023